© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Xing Nao Ying Shen Gong 醒脑宁神功
Nervous System Routine
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Cuōshǒu Yùmiàn
搓手浴面
2
Àndiǎn Tàiyáng
按点太阳
3
Móyùn Shòuméi
摩运寿眉
4
Huàdǐng Róufā
画顶揉发
5
Dǎoyǐn Fēngchí
导引风池
6
Yǎněr Mínggǔ
掩耳鸣鼓
7
Duìfǔ Qīnglú
对抚清颅
8
Fēnjīn Xǐngnǎo
分筋醒脑
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem