© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
San Xiao Jiu Zhi Gong 三消九治功
Metabolic System Routine
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Swallow Saliva
Tūnjīn Yānyè
呑津咽液
2
Spirit Dragon Holds Head High
Shénlóng Ángshǒu
神龙昂首
3
Pilgrim Breaks Handcuffs
Xíngzhě Tuōkào
行者脱铐
4
Guide Above Pull Below
Dǎoshàng Yǐnxià
导上引下
5
Auspicious Clouds Around the Door
Dòngqǐ Xiángyún
栋起祥云
6
Gold Hammer Nourishes the Kidneys
Jīnchuí Zīshèn
金槌滋肾
7
Eliminate Thirst
Rángǔ Chúkě
然谷除渴
8
Silver Hammer Opens the Channels
Yínchuí Tōngguān
银槌通关
9
Bronze Hammer Strikes Stomach Shu Point
Tóngchuí Shùwèi
铜槌俞胃
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem