© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Shu Xin Ping Xue Gong 舒心平血功
Heart Exercise (Set 1)
Exercise
Pinyin
Hanzi
1
Rise at Cockcrow for Sword Practice
Wénjī Qǐwǔ
闻鸡起舞
2
White Ape Offering Fruit
Báiyuán Xiànguǒ
白猿献果
3
Golden Elephant Curls Trunk
Jīnxiàng Juànbí
金象卷鼻
4
Oriole on the Wing
Huángyīng Diébǎng
黄莺叠膀
5
Massage the Ears
Shànggōng Róuěr
上工揉耳
6
Thumping the Limbs
Chuíbì Kòutuǐ
捶臂叩腿
7
A Deeply Rooted Old Tree
Kūshù Pángēn
枯树盘根
8
A Calm Walk
Píngbù Liánhuán
平步连环
Heart Exercise (Set 2)
Exercise
Pinyin
Hanzi
1
Sparrow Hawk Pierces the Sky
Yàozi Zuāntiān
鹞子钻天
2
Qilin Disgorges the Book
Qílín Tǔshū
麒麟吐书
3
Double Peaks Refuse to Listen
Shuāngfēng Yǎněr
双峰掩耳
4
Colourful Butterflies Flying
Cǎidié Shuāngfēi
彩蝶双飞
5
Wings Protect the Chick
Yǔyì Hùchú
羽翼护雏
6
Purple Swallow Opens Wing
Zǐyàn Cèyì
紫燕侧翼
7
White Tiger Drills Crotch
Báihǔ Zuāndāng
白虎钻裆
8
Leisurely Strolling in the Courtyard
Xiántíng Xìnbù
闲庭信步
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem