© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Taiji Palm 2 (Spleen & Kidneys)
Exercise
Pinyin
Hanzi
Section 1
Di-Yi Duan
第一段
1
The Immortal Gathers Qi
Zhenren Caiqi
真人采气
2
Dusting Against the Wind
Yingfeng Danchen
迎风掸尘
3
Prop the Beam to Change the Pillar
Tuoliang Huanzhu
托梁换柱
4
Golden Rooster Stands on One Leg
Jinji Duli
金鸡独立
5
Sparrow Hawk Penetrates the Forest
Yaozi Chuanlin
鹞子穿林
6
Part Wild Horse’s Mane
Yema Fenzong
野马分鬃
7
Golden Rooster Stands on One Leg
Jinji Duli
金鸡独立
8
Immortal Plucks Eggplant
Xianren Zhaiqie
仙人摘茄
9
Golden Dragon Plays in Water
Jinlong Xishui
金龙戏水
Section 2
Di-Er Duan
第二段
10
Mantis Catches Prey
Tanglang Bushi
螳螂捕食
11
Spirit Dragon Explores the Sea
Shenlong Tanhai
神龙探海
12
Dragon Coils Around Jade Pillar
Longpan Yuzhu
龙盘玉柱
13
Black Dragon Crosses River
Wulong Fanjiang
乌龙翻江
14
Crouching Tiger Nesting Phoenix
Huwo Fengchao
虎卧凤巢
15
Boy Holds Zither
Tongzi Baoqin
童子抱琴
16
Lock Source on Side
Ceshen Suoyuan
侧身锁原
17
Magpie Climbs Branch
Xique Dengzhi
喜鹊登枝
18
Thread Flowers on Cross
Shizi Chuanhua
十字穿花
Section 3
Di-San Duan
第三段
19
White Tiger Sits in Cave
Baihu Zuodong
白虎坐洞
20
Turn the Horse Around
Zouma Huishen
走马回身
21
Spirit Dragon Explores the Sea
Shenlong Tanhai
龙盘玉柱
22
Dragon Coils Around Jade Pillar
Longpan Yuzhu
龙盘玉柱
23
Black Dragon Crosses River
Wulong Fanjiang
虎卧凤巢
24
Crouching Tiger Nesting Phoenix
Huwo Fengchao
虎卧凤巢
25
Boy Holds Zither
Tongzi Baoqin
童子抱琴
26
Lock Source on Side
Ceshen Suoyuan
侧身锁原
27
Magpie Climbs Branch
Xique Dengzhi
喜鹊登枝
28
Close Door to Shut Out the Moon
Bimen Tuiyue
闭门推月
Section 4
Di-Si Duan
第四段
29
Swimming Fish Flaps Its Tail
Youyu Baiwei
游鱼摆尾
30
Push the Mountain & Fill the Sea
Tuishan Tianhai
推山填海
31
String of Pearls Flies to the Foot
Lianzhu Feijiao
连珠飞脚
32
Wind Sweeps Lotus
Shunfeng Saolian
顺风扫莲
33
Goshawk Pinches the Bird’s Crop
Cangying Qiasu
苍鹰掐嗉
34
Spirit Turtle Takes Qi
Shengui Fuqi
神龟服气
35
Conduct Qi Through Laogong
Qixing Laogong
气行劳宫
36
Dragon Coiled on Seabed
Longpan Haidi
龙盘海底
37
Moon Goddess Extends Sleeve
Chang’e Shuxiu
嫦娥舒袖
38
Gather Qi in Laogong
Laogong Caiqi
劳宫采气
39
Return Qi to Source
Qixi Guiyuan
气息归元
Yang Sheng Tai Ji Zhang 2 养生太极掌 2
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem