© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Dao Yin Bao Jian Gong 导引保健功
General Health Routine
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Regulating the Breath
Tiáoxī Tǔnà
调息吐纳
2
Push the Boat into the Current
Shùnshuǐ Tuīzhōu
顺水推舟
3
Carry the Sun & Moon
Jiāndān Rìyuè
肩担日月
4
Roc Spreads Its Wings
Péngniǎo Zhǎnchì
鹏鸟展翅
5
Lifting a Huge Rock
Lìbān Pánshí
力搬盘石
6
Push Open Window to See the Moon
Tuīchuāng Wàngyuè
推窗望月
7
Dusting Against the Wind
Yíngfēng Dǎnchén
迎风掸尘
8
Old Man Flicks His Beard
Lǎowēng Fúrán
老翁拂髯
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem