© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Xing Ti Shi Yun 形体诗韵
Daoyin Poem: General Health Routine
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Rise at Cockcrow for Sword Practice
Wénjī Qǐwǔ
闻鸡起舞
2
White Ape Offering Fruit
Báiyuán Xiànguǒ
白猿献果
3
Picking Stars from the Sky
Zhāixīng Huàndǒu
摘星换斗
4
Nesting Phoenix
Fènghuáng Xuánwō
凤凰旋窝
5
Roc Spreads Its Wings
Péngniǎo Zhǎnchì
鹏鸟展翅
6
A Deeply Rooted Twisted Tree
Kūshù Pángēn
枯树盘根
7
One Arm Supporting the Sky
Dānbì Qíngtiān
单臂擎天
8
Push Open Window to Look at the Moon
Tuīchuāng Wàngyuè
推窗望月
9
Moon Goddess Extends Sleeve
Cháng'é Shūxiù
嫦娥舒袖
10
Push the Mountain & Fill the Sea
Tuīshān Tiánhǎi
推山填海
11
Lone Goose Leaves the Flock
Gūyàn Chūqún
孤雁出群
12
Two Dragons Play with a Pearl
Èrlóng Xìzhū
二龙戏珠
13
A Deeply Rooted Twisted Tree
Kūshù Pángēn
枯树盘根
14
Wind Sweeps Light Clouds
Fēngsǎo Cányún
风扫残云
15
Twin Dragons Playing in Water
Shuānglóng Xīshuǐ
双龙戏水
16
Wild Goose Settles on Sand
Píngshā Luòyàn
平沙落雁
17
Dusting Against the Wind
Yíngfēng Dǎnchén
迎风掸尘
18
The Boat Changes its Course
Shùnfēng Zhuǎnduò
顺风转舵
19
Spirit Turtle Cultivates Qi
Shénguī Fúqì
神龟服气
20
Old Man Flicks His Beard
Lǎowēng Fúrán
老翁拂髯
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem