© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
He Wei Jian Pi Gong 和胃健脾功
Spleen Exercise (Set 1)
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Clashing the Teeth & Swallowing Saliva
Kòuchǐ Yānjīn
叩齿咽津
2
Picking Stars from the Sky
Zhāixīng Huàndǒu
摘星换斗
3
Conqueror Lifts Heavy Weight
Bàwáng Jǔdǐng
霸王举鼎
4
Roc Pressing Its Crop
Dàpéng Yāsù
大鹏压嗉
5
Warrior Rubs Ball
Jīngāng Róuqiú
金刚揉球
6
Tapping on Zhusanli Point
Chuíkòu Sānlǐ
捶叩三里
7
Beat Jacket Against the Wind
Yíngfēng Bǎichuí
迎风摆捶
8
White Crane Spreads Its Wings
Báihè Liàngchì
白鹤亮翅
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem