© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Yang Sheng Tai Ji Zhang 1 养生太极掌 1
Taiji Palm 1 (Heart & Lungs)
Exercise
Pinyin
Hanzi
Section 1
Di-Yi Duan
第一段
1
The Immortal Gathers Qi
Zhenren Caiqi
真人采气
2
Prop the Beam to Change the Pillar
Tuoliang Huanzhu
托梁换柱
3
Smoothly Leading the Goat
Shunshou Qianyang
顺手牵羊
4
Palms Push Mount Hua
Zhangtui Huashan
掌推华山
5
White Horse Turns Head
Baima Motou
白马磨头
6
Skilful Maiden Threads Needle [R]
Qiaonü Renzhen – you
巧女纫针-右
7
Willow Swaying in the Spring Breeze
Chunfeng Bailiu
春风摆柳
8
Goshawk Pinches the Bird’s Crop [R]
Cangying Qiasu – you
苍鹰掐嗉-右
9
Goshawk Pinches the Bird’s Crop [L]
Cangying Qiasu – zuo
苍鹰掐嗉-左
Section 2
Di-Er Duan
第二段
10
Working to Feel the Pulse [R]
Shanggong Zhenmai - you
上工诊脉-右
11
Hidden Dragon Hides Body [R]
Wolong Cangshen - you
卧龙藏身-右
12
Trim Sails to the Wind [R]
Shunfeng Zhuanduo - you
顺风转舵-右
13
Purple Swallow Sits in Nest
Ziyan Qichao
紫燕栖巢
14
Magpie Stretching its Tail
Xique Shuwei
喜鹊舒尾
15
Sleeping Buddha
Luohan Anshui
罗汉安睡
16
Wild Horse Parting its Mane
Yema Fenzong
野马分鬃
17
Working to Feel the Pulse [L]
Shanggong Zhenmai - zuo
上工诊脉-左
18
Hidden Dragon Hides Body [L]
Wolong Cangshen - zuo
卧龙藏身-左
19
Trim Sails to the Wind [L]
Shunfeng Zhuanduo - zuo
顺风转舵-左
20
Lift the Cover and Raise the Robe
Liaoyi Tipao
撩衣提袍
21
Rooster Stands on One Leg
Gengji Duli
更鸡独立
Section 3
Di-San Duan
第三段
22
Hide the Hand and Raise the Curtain
Yanshou Tiaolian
掩手挑帘
23
Lone Goose Leaves the Flock
Guyan Chuqun
孤雁出群
24
Two Dragons Play with a Pearl
Erlong Xizhu
二龙戏珠
25
Gentleman Catching a Butterfly
Zhaojun Budie
昭君捕蝶
26
Mother Hen Protects Chicks
Muji Huchu
母鸡护雏
27
Return Breath to the Source
Qixi Guiyuan
气息归元
28
Open & Close to Draw Qi
Kaihe Laqi
开合拉气
Section 4
Di-Si Duan
第四段
29
Return Breath to the Source
Qixi Guiyuan
气息归元
30
Night Bird Goes to Woods
Suniao Toulin
宿鸟投林
31
Skilful Maiden Threads Needle [L]
Qiaonü Renzhen - zuo
巧女纫针-左
32
Willow Swaying in the Spring Breeze
Chunfeng Bailiu
春风摆柳
33
Goshawk Clutching the Bird’s Crop [L]
Cangying Qiasu – zuo
苍鹰掐嗉-左
34
Lotus Swaying in the Wind
Yingfeng Bailian
迎风摆莲
35
Smoothly Leading the Goat
Shunshou Qianyang
顺手牵羊
36
Push to Aid Billowing Waves
Tuibo Zhulan
推波助澜
37
Horse Stance & Single Whip
Mabu Danbian
马步单鞭
38
Mother Hen Protects Chicks
Muji Huchu
母鸡护雏
39
Return Qi to Source
Caiqi Guiyuan
采气归元
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem