© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Yang Sheng Tai Ji Zhang 3 养生太极掌 3
Taiji Palm 3 (Liver & Gallbladder)
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
Section 1
Dì-Yī Duàn
第一段
1
The Immortal Gathers Qi
Zhēnrén Cǎiqì
真人采气
2
3
4
5
6
7
8
9
Section 2
Dì-Èr Duàn
第二段
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Section 3
Dì-Sān Duàn
第三段
22
23
24
25
26
27
28
Section 4
Dì-Sì Duàn
第四段
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem